فیلم آموزشی مذاکره چریکی و تکنیک های کاربردی چانه زنی

28,000 تومان